Добре дошли на сайта на проект "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование".

На 5 ноември 2012 г., в Пловдивския университет започна работа по двугодишен проект за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование. Проектът се реализира по договор № BG051PO001-4.3.04-0064, и е финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд.

Основна цел на Проекта е превръщане на ПУ "Паисий Хилендарски" в национален еталон за организация и провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование.

Постигането на основната цел предполага създаване на:

  • информационна инфраструктура 'електронен университет', интегриращa информационни системи на ПУ със софтуерна система за управление на учебния процес (вкл. е-обучение);
  • нормативна и материална база за управление и провеждане на качествено е-обучение във висшето образование;
  • множество стандартизирани (SCORM, IMS) учебни материали и е-ресурси, подходящи за различни области, професионални направления, специалности и форми на обучение;
  • критична маса от положителен опит и добри практики по използване на електронни форми на дистанционно обучение в различни професионални направления.
В рамките на Проекта са планирани множество дейности, за последователно постигане на следните специфични цели:
  • въвеждане на нормативна база и стандарти за постигане на оперативна съвместимост и качество на създаваните учебни е-ресурси;
  • изграждане на съвременна информационна инфраструктура за управление, организация и провеждане на е-обучение;
  • създаване на учебни ресурси и разполагане в цифрови хранилища с отдалечен достъп;
  • провеждане на качествено е-обучение с конкурентни предимства чрез широко прилагане на съвременни технологии, методи и средства;
  • постоянно усъвършенстване с анализ и отчитане на добри практики на е-обучение, и др.
Специфичен 'хоризонтален' приоритет на Проекта e създаване на предпоставки за осъществяване на качествено е-обучение, отговарящо и на принципите за достъпност на IEEE за лица със специфични образователни потребности.
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.