Визитка
 1. Наименование на бенефициента: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
 2. Име и длъжност на лицето за контакти: проф. дмн Георги Атанасов Тотков, зам.-ректор.
 3. Наименования на партньорите по проекта: няма партньори.
 4. Наименование на проекта: Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование.
 5. Номер на договора/заповедта: BG051PO001-4.3.04-0064.
 6. Начална дата и крайна дата на изпълнение на договора/заповедта за проекта: 5.11.2012 – 04.11.2014 г.
 7. Целева държава (държави) или регион (региони): България, община Пловдив.
Основна цел на Проект BG051PO001-4.3.04-0064 е превръщане на ПУ "Паисий Хилендарски" в национален еталон за организация и провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование.

Постигането на основната цел предполага създаване на:

 • информационна инфраструктура 'електронен университет', интегриращa информационни системи на ПУ със софтуерна система за управление на учебния процес (вкл. е-обучение);
 • нормативна и материална база за управление и провеждане на качествено е-обучение във висшето образование;
 • множество стандартизирани (SCORM, IMS) учебни материали и е-ресурси, подходящи за различни области, професионални направления, специалности и форми на обучение;
 • критична маса от положителен опит и добри практики по използване на електронни форми на дистанционно обучение в различни професионални направления.
В рамките на Проекта са планирани множество дейности, за последователно постигане на следните специфични цели:
 • въвеждане на нормативна база и стандарти за постигане на оперативна съвместимост и качество на създаваните учебни е-ресурси;
 • изграждане на съвременна информационна инфраструктура за управление, организация и провеждане на е-обучение;
 • създаване на учебни ресурси и разполагане в цифрови хранилища с отдалечен достъп;
 • провеждане на качествено е-обучение с конкурентни предимства чрез широко прилагане на съвременни технологии, методи и средства;
 • постоянно усъвършенстване с анализ и отчитане на добри практики на е-обучение, и др.
Специфичен 'хоризонтален' приоритет на Проекта e създаване на предпоставки за осъществяване на качествено е-обучение, отговарящо и на принципите за достъпност на IEEE за лица със специфични образователни потребности.
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.