Екип за организация и управление на проекта:

Ръководител на Проекта: проф. дмн Г. Тотков
Координатор на Д1: проф. д-р Р. Донева
Координатор на Д2: доц. д-р С. Стоянова
Координатор на Д3: проф. д-р Г. Цоков
Координатор на Д4: доц. д-р Е. Сомова
Координатор на Д5: доц. д-р Кр. Кръстанова
Координатор на Д6: г-жа Г. Генова
Координатор на Д7: гл. ас. д-р Хаджиколев
Координатор на Д8: доц. д-р П. Бъркалова
Координатор на Д9: проф. дмн Г. Тотков
Счетоводител на Проекта: г-жа В. Казашка

Експерти: г-жа В. Казашка, г-жа Г. Генова, гл. ас. Хаджиколев, доц. Бъркалова, доц. Донева, доц. Ж. Иванов, доц. Златанов, доц. Ил. Иванов, доц. Кочев, доц. Кръстанова, доц. Младенов, доц. Парушева, доц. Сомова, доц. Сотирова, доц. Стоянова, доц. Танкова, доц. Терзийски, проф. Милева, проф. Сотирова, проф. Тотков, проф. Цоков.

Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.