Очаквани резултати

Основният очакван резултат е:
Утвърждаване на ПУ като водещ български университет с модерна инфраструктура за провеждане на качествено е-обучение.

За оценка на напредъка относно постигане целите на проекта са предвидени редица индикатори:

  • електронни ресурси за обучение по 120 дисциплини на 55 специалности в 16 професионални направления на 5 области на ВО, от които 70 в 35 бакалавърски програми и 50 - в 20 магистърски;
  • 100 е-курса (60 в бакалавърски и 40 в магистърски програми);
  • пилотно обучение на повече от 1200 студенти (>1000 бакалаври и >200 магистри), завършили успешно поне един курс/модул с електронни форми (в 100 дисциплини на 30 специалности, съотв. 250 студенти в ПН 1.0, 350 - в ПН 2.0, 100 - в ПН 3.0, 450 - в ПН 4.0 и 50 - в ПН 5.0.);
  • 2 учебни програми и е-ресурси за квалификация в областта на ДО (с подготвени 400 студенти и 60 университетски преподаватели за участие във форми на е-обучение);
  • учебни планове (съпроводени с необходимите материали за програмна акредитация) на 2 бакалавърски и 3 магистърски дистанционни програми;
  • пакет нормативни документи за провеждане на ДО (под формата на Сборник, вкл. Стратегия за провеждане на е-обучение в ПУ; Правилник за организация на ДО, Правилник на ЦДО, Методическо ръководство за подготовка на учебни ресурси за е-обучение; Система за проверка на знанията на дистанционния студент; Ръководство за дистанционните студенти);
  • тематична поредица 'Електронният университет', състояща се от 8 книги - Е-обучението, Електронното тестване, Методика на е-обучението (създаване на е-ресурси, организация, провеждане), Свободен софтуер за е-обучение, Мобилно обучение, Е-българистика - език и литература, Е-българистика - методика и практика, Пловдивски е-университет (систематизиращ и представящ ресурсите и средствата, създадени в рамките на Проекта);
  • модернизирани университетски специализирани звена (център за ДО и информационен център);
  • създадена иноватовна информационна инфраструктура от тип 'е-университет' за провеждане на качествено и достъпно е-обучение в ПУ.
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.