Индикатори за резултат Степен на постигане (%/бр.)
1 Създадени 6 официализирани университетски документи за управление и провеждане на е-обучение (вкл. Стратегия за провеждане на е-обучение в ПУ; Правилник за организация на ДО; Правилник на ЦДО; Методическо ръководство за подготовка на учебни ресурси за е-обучение; Система за проверка на знанията на дистанционния студент; Ръководство за дистанционните студенти). 120%
2 Създадени стандартизирани учебни е-ресурси, достатъчни за провеждане на смесено и дистанционно обучение в повече от 120 дисциплини в не по-малко от 60 специалности в 16 професионални направления на 5 области на ВО. 200%
3 Успешно завършили >1200 студенти (>1000 бакалаври и >200 магистри) в 100 дисциплини на 30 специалности поне един курс/модул в проведеното пилотно е-обучение (вкл. студенти в неравностойно положение). 200%, 2258 успешно завършили студенти
4 Издадени > 60 свидетелства на преподаватели и > 400 свидетелства на студенти, завършили успешно поне един курс от програмата за повишаване на квалификацията за участие и провеждане на форми на е-обучение. 325 свид., 660 свид. на студенти
5 Закупена и въведена в действие компютърна и дигитализираща техника (спец. за създаване на дигитални учебни материали), необходими за изпълнението на Проекта. 100%
6 Създадена система от индикатори (области и сфери с количествени и качествени индикатори) за оценка на качеството на е-обучението. 100%
7 Разработена система от анкетни карти за оценка на качеството на провежданото е-обучение в различни ПН. 100%
8 Публикувани поне 30 научни статии на проектни резултати и 10 научнопопулярни статии в печатни медии. 30 научни, 6 научно-популярни
9 Разпространени рекламни материали за Проекта (250 брошури, 500 диплянки (А4), 100 постера (А3) и др.). 100%
10 Издадени 8 монографии в тематична поредица "Електронният университет", свързани с е-обучение и иновативни образователни технологии (Е-обучението, Електронното тестване, Методика на е-обучението (създаване на е-ресурси, организация, провеждане), Свободен софтуер за е-обучение, Мобилно обучение, Пловдивски е-университет (систематизиращ и представящ ресурсите и средствата, създадени в рамките на Проекта), Е-българистика − език и литература, Е-българистика − методика и практика). 100%
11 Създаден бизнес план на ПУ за развитие на дистанционни форми на обучение (за изпълнение след приключване на финансирането на Проекта). 100%
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.