Towards Automation of the Processes of Quality Management in Science with the COMPASS Platform

Emil Hadzhikolev

Abstract: The paper presents the COMPASS platform for management of quality in science, developed in the Plovdiv University. It incorporates specialized tools for management of various processes - COMPASS-OK - for (self) evaluation and accreditation in education, COMPASS-P - for monitoring evaluation procedures, COMPASS-AS - for development of academic staff, COMPASS-E - list of experts, jury members and arbitrators and COMPASS-F - for collective creation and update of documents.
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.