КОМПАС-П – един подход за използване на консолидиран модел на клас от процедури

Хаджиколева С., Е. Хаджиколев

Резюме: В статията е представен един подход за моделиране на процедури, протичащи по обща схема. Създаден е консолидиран модел, описващ клас от процеси. Разработено е софтуерно приложение КОМПАС-П за мониторинг на процедури за външно оценяване и акредитация на обучението, на база създадения модел. Системата се експериментира в работата на НАОА.
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.