Компонентен модел на методики за оценяване на качеството на обучението

Хаджиколев, Е., С. Хаджиколева

Резюме: В статията е предложен компонентен модел на критериални системи за оценяване на качеството на обучението. При него логиката на управление на йерархичния модел на критериалната система е отделена от управлението на функционалността, необходима за различните типове оценъчни елементи, потребителски роли и случаи на употреба. Моделът е използван при изграждането на приложение КОМПАС-ОК за (само)оценяване и акредитация на обучението.
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.