Осигуряване на мобилно обучение във висшите училища

Николай Касъклиев

Резюме: В работата се прави анализ по отношение на технически характеристики на различни категории мобилни устройства с възможност за използване за мобилно обучение, също така се представят някои аспекти по отношение на осигуряване на мобилно обучение във висшите училища. Представят се възможностите и предизвикателствата в областта, очертани са потенциални проблеми и възможни решения. В работата се представя реализация на експериментално мобилно приложение с потенциално приложение за мобилно обучение.
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.