Инварианти в обучението по програмиране

Сомова Е., Й. Енев, Г. Тотков

Abstract: The main goal of the research is to discover the programming algorithms, which are taught in basic courses of imperative programming and which do not depend on used algorithmic language. These algorithms can be presented as template codes in different programming languages. The paper shows an approach for teaching imperative language programming on the base of set of templates, called invariants. 98 invariants of algorithms from course "Programming" and 44 invariants of algorithms from course "Algorithms and data structures" are proposed. Example programming codes on two languages (C# and Visual Basic) are given for the particular realization of invariants. The work represents the first step in realization of software system for learning programming on the base of invariants.
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.