Модел и схема за автоматизирано генериране на тестови единици по Рютер, Хербиг и IMS QTI

Райкова М., Хр. Костадинова, Г. Тотков

Abstract: Model and Schema for Automatized Generation of Test Items According Ruter, Herbig and IMS QTI: Creating valid, standardized and reliable tests is a long process that includes a composition of question banks in different subject areas that contain great variety of test items of different types. An important stage in design and development of software module for automatized generation of question banks, is to provide suitable classification of question types. Classification schema of question types based on the so called 'ac-cumulative test items' compared with the traditional classifications of Ruter and Herbig that is very helpful for creating automatized test modules is presented in this paper.
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.