E-Xcellence – инструмент совершенствования качества электронного обучения (e-learning) в высшем образовании: сущность, характеристика и критерии

Хаджиева В.

Abstract: E-Xcellence – an Instrument for Perfecting the Quality of E-Learning in Higher Education: Essence, Characteristics and Criteria: This article represents an instrument for perfecting the quality of e-learning in higher education, namely E-Xcellence. It discusses the essence and the characteristics, as well as the quality criteria of e-learning.
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.