Пловдивски електронен университет – национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование

Тотков Г., Р. Донева

Abstract: The work presents ideas and implementations of an university project in the field of elearning and distance learning. Based on the positive experiences and results of the research produced over the past 25 years, performed a strategic objective – making Plovdiv University a national standard for organization and conduct of quality e-learning in higher education and creating educational components of an integrated information system, called Plovdiv e-University.
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.