Един опит за използване на съвместната работа на обучаемите като начин за обучение и оценяване

Сомова Е.

Abstract: An attempt for using collaborative work of students as an approach for learning and evaluation: The paper describes an attempt for creation of a model of e-learning course on the base of variety of learning resources and activities from different types, together with scheme, that allows complex evaluation of the learners' progress. Several approaches like computer-supported learning, collaborative learning, team-based learning and problem-based learning are used in the model of the e-learning course. The learning content of the created course on the base of the model is placed in the system Moodle.
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.