Автоматизирано оценяване на активността на обучаваните в Moodle

Силвия Гафтанджиева

Резюме: В работата се изследва възможността за автоматизирано оценяване на активността на учащите в среда за е-обучение. Представени са възможности за проследяване на виртуалните дейности на обучаваните с цел оценка на качеството в една от най-популярните среди за е-обучение Moodle. Експериментиран е модул за автоматизирано генериране на справки-извлечения за активността на учащите във виртуално провежданите дейности на електронен курс.
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.