Сигурността в мобилния свят

Николай Касъклиев

Резюме: Развитието на технологиите и в частност на мобилните устройства, подобряването на техните технически характеристики и все по-богатата им функционалност и достъпност, засилват необходимостта за потребителите и разработчиците на мобилни приложения да обръщат все по-голямо внимание на въпросите, касаещи сигурността. В работата е направен анализ на рисковете по отношение на сигурността и опит да се систематизират добри практики и препоръки, които следва да се спазват както от обикновените потребители, така и от разработчици на средства за осигуряване на висока степен на сигурност.
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.