Достъпен университетски портал за лица със специални образователни потребности

Георги Тотков, Светослав Енков, Милен Близнаков

Abstract: This paper presents the first Bulgarian university portal accessible to people with special educational needs that supports all WAI accessibility standards. The accessibility standards and requirements for such websites are analyzed and are considered software solutions for assisting their implementation and validation. In result, the methodology for providing internet access to persons with special educational needs is developed and the accessibility of the Plovdiv University site is greatly improved.
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.