Индикатори за изпълнение:
 • Приета нормативна база от университетски документи за управление и провеждане на е-обучението;
 • Разработена софтуерна система 'електронен университет' за управление и провеждане на адаптивно е-обучение с достъпен интерфейс за различни потребители;
 • Разработени поне 3 специализирани софтуерни модули за провеждане на е-обучение вкл. средства за управление на процеса на е-обучение, оценка на качеството и осигуряване на достъпност;
 • Разкрита виртуална библиотека с цифровизирани учебни ресурси, подходящи за организиране и провеждане на е-обучение в смесена и дистанционна форма;
 • Създадени 5 цифрови електронни хранилища за разполагане на учебни ресурси за провеждане на е-обучение в 16 ПН в 5 области на ВО - Педагогически науки (1.1., 1.2., 1.3.), Хуманитарни науки (2.1., 2.2., 2.3.), Социални, стопански и правни науки (3.1, 3.3., 3.7, 3.8), Природни науки, математика и информатика (4.1., 4.2., 4.3., 4.5. и 4.6) и Технически науки (5.3.);
 • Разположени стандартизирани учебни е-ресурси в 5 цифрови хранилища, достатъчни за провеждане на смесено и дистанционно обучение в повече от 120 дисциплини в не по-малко от 60 специалности в 16 ПН на 5 области на ВО;
 • Актуализирани 55 учебни плана с включване на електронни форми и ресурси за провеждане на обучението в повече от 35 бакалавърски и 20 магистърски програми в 16 ПН на 5 области на ВО;
 • Разработени >120 модула с използване на електронни форми и ресурси за 70 дисциплини в бакалавърски програми и >80 модула - за 50 дисциплини в магистърски програми;
 • Разработени 100 е-курса (60 за бакалавърски и 40 за магистърски програми);
 • Проведено пилотно е-обучение на >1200 студенти (>1000 бакалаври и >200 магистри) в 100 дисциплини на 30 специалности (съотв. >250 студенти в ПН 1.0, >350 - в ПН 2.0, >100 -в ПН 3.0, >450 - в ПН 4.0 и >50 - в ПН 5.0.) , от които ??? студенти в неравностойно положение;
 • Разработени 2 програми за повишаване на квалификацията (съответно за преподаватели и сту-денти) за участие и провеждане на форми на е-обучение;
 • Създадени 5 е-курса за обучение на студенти и преподаватели в областта на ДО, разположени в специализирано цифрово хранилище;
 • Проведени 5 курса (вкл. и в електронна форма), свързани с технологиите и методиката на провеждане на ДО с >60 университетски преподаватели и 10 избираеми дисциплини (в електронна форма) от областта на ДО с >400 студенти;
 • Разработени и приети учебни планове на 2 бакалавърски дистанционни програми и подготвени 40 дисциплини за провеждане на ДО съгласно Наредбата за ДО (2004 г.);
 • Разработени и приети учебните планове на 3 магистърски дистанционни програми (Корпоративно управление, Електронно обучение, Информационни и комуникационни системи) в 3 ПН (3.7., 4.6., 5.3.) с подготвени и апробирани 30 дисциплини за провеждане на ДО;
 • Подготвени документи за програмна акредитация на магистърска програма (дистанционна форма на обучение) по специалност Информационни и комуникационни системи (с апробирани дистанционни курсове);
 • Модернизирани 2 университетски звена (Регионален център за дистанционно обучение и Университетски информационен център) с развита логистична, информационна и технологична инфраструктура за провеждане на е-обучение, предназначено за различни форми (редовно, задочно и дистанционно);
 • Открит университетски портал с интерфейс, съответстващ на принципите на достъпност на IEEE за представяне и споделяне на резултати между участниците в екипа;
 • Проведени (и анализирани) >2400 анкети със студенти, участващи в различни форми на пилотно е-обучение с цел (само)оценяване на качеството на е-обучение в специалности към всяко едно от 5-те ПН;
 • Осъществени публични изяви за популяризиране и разпространение на проектни резултати и добри практики на е-обучение (7 в електронни медии, 7 доклада на конференции и семинари, 2 национални изложения и експозиции и др.);
 • Организирана национална конференция и 2 специализирани семинара по въпроси на електронното и дистанционно обучение във висшето образование;
 • Проведени и протоколирани 6 работни семинара (във връзка с организацията и изпълнението на дейностите по Проекта);
 • Проведена дискусия (форум) за постигнатите резултати чрез използване на проектния Интернет-портал;
 • Подготвена тръжна документация (за проведените ЗОП) и сключени договори за обслужване на проекта с външни изпълнители;
 • Протоколи за инсталирана техника и софтуер.
Индикатори за резултати:
 • Създадени 6 официализирани университетски документи за управление и провеждане на е-обучение (вкл. Стратегия за провеждане на е-обучение в ПУ; Правилник за организация на ДО; Правилник на ЦДО; Методическо ръководство за подготовка на учебни ресурси за е-обучение; Система за проверка на знанията на дистанционния студент; Ръководство за дистанционните студенти);
 • Създадени стандартизирани учебни е-ресурси, достатъчни за провеждане на смесено и дистанционно обучение в повече от 120 дисциплини в не по-малко от 60 специалности в 16 професионални направления на 5 области на ВО;
 • Успешно завършили >1200 студенти (>1000 бакалаври и >200 магистри) в 100 дисциплини на 30 специалности поне един курс/модул в проведеното пилотно е-обучение (вкл. студенти в неравностойно положение);
 • Издадени > 60 свидетелства на преподаватели и > 400 свидетелства на студенти, завършили успешно поне един курс от програмата за повишаване на квалификацията за участие и провеждане на форми на е-обучение;
 • Закупена и въведена в действие компютърна и дигитализираща техника (спец. за създаване на дигитални учебни материали), необходими за изпълнението на Проекта;
 • Създадена система от индикатори (области и сфери с количествени и качествени индикатори) за оценка на качеството на е-обучението;
 • Разработена система от анкетни карти за оценка на качеството на провежданото е-обучение в различни ПН;
 • Публикувани поне 30 научни статии на проектни резултати и 10 научнопопулярни статии в печатни медии;
 • Разпространени рекламни материали за Проекта (250 брошури, 500 диплянки (А4), 100 постера (А3) и др.);
 • Издадени 8 монографии в тематична поредица 'Електронният университет', свързани с е-обучение и иновативни образователни технологии: Е-обучението, Електронното тестване, Методика на е-обучението (създаване на е-ресурси, организация, провеждане), Свободен софтуер за е-обучение, Мобилно обучение, Пловдивски е-университет (систематизиращ и представящ ресурсите и средствата, създадени в рамките на Проекта), Е-българистика - език и литература, Е-българистика - методика и практика;
 • Създаден бизнес план на ПУ за развитие на дистанционни форми на обучение (за изпълнение след приключване на финансирането на Проекта).
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.