Индикатори за изпълнение Степен на постигане (%/бр.)
1 Приета нормативна база от университетски документи за управление и провеждане на е-обучението. 120%
2 Разработена софтуерна система 'електронен университет' за управление и провеждане на адаптивно е-обучение с достъпен интерфейс за различни потребители. 100%
3 Разработени поне 3 специализирани софтуерни модули за провеждане на е-обучение вкл. средства за управление на процеса на е-обучение, оценка на качеството и осигуряване на достъпност. 100%
4 Разкрита виртуална библиотека с цифрови учебни ресурси, подходящи за организиране и провеждане на е-обучение в смесена и дистанционна форма. 100%
5 Създадени 5 цифрови електронни хранилища за разполагане на учебни ресурси за провеждане на е-обучение в 16 ПН в 5 области на ВО − Педагогически науки (1.1., 1.2., 1.3.), Хуманитарни науки (2.1., 2.2., 2.3.), Социални, стопански и правни науки (3.1, 3.3., 3.7, 3.8), Природни науки, математика и информатика (4.1., 4.2., 4.3., 4.5. и 4.6) и Технически науки (5.3.). 100%
6 Разположени стандартизирани учебни е-ресурси в 5 цифрови хранилища, достатъчни за провеждане на смесено и дистанционно обучение в повече от 120 дисциплини в не по-малко от 60 специалности в 16 ПН на 5 области на ВО. 120%
7 Актуализирани 55 учебни плана с включване на електронни форми и ресурси за провеждане на обучението в повече от 35 бакалавърски и 20 магистърски програми в 16 ПН на 5 области на ВО. 100%
8 Разработени >120 модула с използване на електронни форми и ресурси за 70 дисциплини в бакалавърски програми и >80 модула − за 50 дисциплини в магистърски програми. 250%
9 Разработени 100 е-курса (60 за бакалавърски и 40 за магистърски програми). 110%
10 Проведено пилотно е-обучение на >1200 студенти (>1000 бакалаври и >200 магистри) в 100 дисциплини на 30 специалности (съотв. >250 студенти в ПН 1.0, >350 − в ПН 2.0, >100 − в ПН 3.0, >450 − в ПН 4.0 и >50 − в ПН 5.0.).

200%

2558 обучени студента

11 Разработени 2 програми за повишаване на квалификацията (съответно за преподаватели и студенти) за участие и провеждане на форми на е-обучение. 100%
12 Създадени 5 е-курса за обучение на студенти и преподаватели в областта на ДО, разположени в специализирано цифрово хранилище. 100%
13 Проведени 5 курса (вкл. и в електронна форма), свързани с технологиите и методиката на провеждане на ДО с >60 университетски преподаватели и 10 избираеми дисциплини (в електронна форма) от областта на ДО с >400 студенти. 15 курса, 216 преподаватели, 23 изб. дисц., 431 студ
14 Разработени и приети учебни планове на 2 бакалавърски дистанционни програми и подготвени 40 дисциплини за провеждане на ДО съгласно Наредбата за ДО (2004 г.). 100%
15 Разработени и приети учебните планове на 3 магистърски дистанционни програми (Корпоративно управление, Електронно обучение, Информационни и комуникационни системи) в 3 ПН (3.7., 4.6., 5.3.) с подготвени и апробирани 30 дисциплини за провеждане на ДО. 130%
16 Подготвени документи за програмна акредитация на магистърска програма (дистанционна форма на обучение) по специалност Информационни и комуникационни системи (с апробирани дистанционни курсове). 250%
17 Модернизирани 2 университетски звена (Регионален център за дистанционно обучение и Университетски информационен център) с развита логистична, информационна и технологична инфраструктура за провеждане на е-обучение, предназначено за различни форми (редовно, задочно и дистанционно). 100%
18 Открит университетски портал с интерфейс, съответстващ на принципите на достъпност на IEEE за представяне и споделяне на резултати между участниците в екипа. 100%
19 Проведени (и анализирани) >2400 анкети със студенти, участващи в различни форми на пилотно е-обучение с цел (само)оценяване на качеството на е-обучение в специалности към всяко едно от 5-те ПН. 3350
20 Осъществени публични изяви за популяризиране и разпространение на проектни резултати и добри практики на е-обучение (7 в електронни медии, 7 доклада на конференции и семинари, 2 национални изложения и експозиции и др.). 32 в ел. медии, >20 доклада, 2 нац. изл.
21 Организирана 1 национална конференция и 2 специализирани семинара по въпроси на електронното и дистанционно обучение във висшето образование. 1 конф., 9 спец. сем.
22 Проведени и протоколирани 6 работни семинара (във връзка с организацията и изпълнението на дейностите по Проекта). 7 раб. сем.
23 Проведена дискусия (форум) за постигнатите резултати чрез използване на проектния Интернет-портал. 100%
24 Подготвена тръжна документация (за проведените ЗОП) и сключени договори за обслужване на проекта с външни изпълнители. 100%
25 Протоколи за инсталирана техника и софтуер. 2 бр.
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.