Кръгла маса на тема "Организация на проектни дейности за популяризиране и мултиплициране на проектни резултати и създаване на устойчиви схеми за тяхното разпространение във връзка с написването на 2 монографии по е-Българистика"
(25.10.2014)


Семинар за организация на дейностите по популяризиране на разработените ел. ресурси и курсове и проведеното пилотно обучение
(04.11.2014)


Изложение в рамките на Национална научна конференция по физика, гр.Пловдив
(10-12.10.2014 г.)


Семинар за популяризиране на резултатите от Проекта
(16.06.2014 г.)


Изложение в рамките на Седма национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", гр. Пловдив
(29-30.05.2014 г.)


Семинар по проект ПеУ (10.02.2014 г.)


Обучителен семинар за преподаватели (08.11.2013 г.)


Работни срещи (12.06.2013 г., 25.04.2013 г.)

Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.