Ръководител на Проекта: проф. дмн Г. Тотков
e-mail: totkov@uni-plovdiv.bg

Счетоводител на Проекта: г-жа В. Казашка
e-mail: vesella@uni-plovdiv.bg


Задай въпрос
Относно
* Вашето име
* Вашия e-mail
* Въпрос
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.