Д9. Управление на Проекта

Изпълнение Период
0 Извършена е 1-ва проверка на място от ДО, 28.11.2012 г. 11.2012(1)
1 Актуализирана е проектната план-програма и са формирани проектни екипи за изпълнение на планираните дейности. 11.2012(1)
2 Проектната документация се поддържа съгласно изискванията на финансиращата организация. Всеки месец
3 Провежда се експеримент по автоматизиране на дейностите по отчитане и оценяване на отделните етапи на проекта и др. от 1.2013(3) до 4.2013(6)
4 Извършена е 2-ра проверка на място от ДО за напредъка в реализирането на дейностите, 23.05.2013. 5.2013(7)
5 Назначен е екипът по управление. 6.2013(8)
6 Осъществена е и се реализира процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка (1-ва) с предмет "Създаване на софтуерна платформа Пловдивски е-университет (ПеУ) интегриращ информационни системи на ПУ със софтуерна система за управление на учебен процес, в който се използват цифрови учебни дейности и материали, разположени в стандартизирани (SCORM, IMS) хранилища и на 3 (три) специализирани софтуерни модули, интегрирани с ПеУ за провеждане на е-обучение, вкл. средства за: а) моделиране на е-курсове (вкл. адаптивни и персонализирани); б) оценка и контрол на качеството на е-обучението; в) осигуряване на достъпен потребителски интерфейс по W3C препоръките към ПеУ за студенти със специални образователни потребности". 5.2013(7), 11.2013(13), 12.2013(14), 2.2014(16), 3.2014(17), 10.2014(24)
7 Подготвен предварителен план за отчитане по договори, по молба на договарящия орган. 5.2013(7), 2.2014(16)
8 Въведена е организация по ежемесечно отчитане на извършените дейности по трудови договори. 6.2013(8)
9 Извършена е 3-та проверка на място от ДО за преглед на финансовата документация на проекта. 7.2013(9)
10 Редовно се изготвят и изпращат до отговорния мониторингов експерт от отдел "Регионално управление на проекти" в ГД СФМОП месечни справки за напредъка. Постоянно
11 Разработен е проектният Интернет-портал. 7.2013(9)
12 Подготвено е осъществяването на поръчка за закупуване на консумативи (в рамките на ОП на ПУ). 9.2013(11)
13 Комуникация в оперативен порядък между участниците в дейности Д1-Д9 и Екипа по управление. Постоянно
14 Оперативна работа по управлението на проекта и дейностите. Постоянно
15 За улесняване на управлението, следенето за спазване на работната програма, изготвянето на месечните справки и отчитането на извършената работа от ЕОУ и изпълнителите се поддържа документ "Напредък на дейностите по проекта" (с приложения – документите, доказващи изпълнението на проекта и трудовите договори). Постоянно
16 Консултация и комуникация с ДО. 10.2013(12), 3.2013(17), 4.2013(18)
17 Осъществена поръчка за закупуване на консумативи и материали (в рамките на ОП на ПУ). 12.2013(14)
18 Предварителен контрол на тръжните документи за 2-ра Обществена поръчка за създаване на стандартизирани интерактивни е-ресурси. 11.2013(13)
19 Подготвен и предаден първи Междинен технически доклад (5.11.2012 г. – 30.09.2013 г.). 11.2013(13)
20 Направена е поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП за издаване на материали, свързани с осигуряване на публичност (съгл. Чл. 14, ал. 5) след извършено проучване на пазара (чрез обява за набиране на оферти). 11.2013(13)
21 Добавени документи след корекция на междинен отчет.  
22 Проведени работни семинари във връзка с организацията и изпълнението на дейностите по Проекта – "Организация на проектни дейности за популяризиране и мултиплициране на проектни резултати и създаване на устойчиви схеми за тяхното разпространение. Финансова отчетност", 10.02.2014. 1.2014(15)
23 Раздадени са консумативи и материали по ПН. 1.2014(15), 2.2014(16)
24 Реализирана е поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП за издаване на материали, свързани с осигуряване на публичност. 1.2014(15)
25 Отправено и одобрено е искане за удължаване на срока за изпълнение на проекта. 4.2014(18)
26 Направена е поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП за издаване на материали, свързани с осигуряване на публичност (съгл. Чл. 14, ал. 5) за издаване на тематична поредица 'Електронният университет' и сборник с материали от конференция, след извършено проучване на пазара (чрез обява за набиране на оферти) обществена книги. 5.2014(19), 6.2014(20)
27 Въведено е в действие виртуално пространство за представяне и споделяне на резултати между участниците в екипа (чрез средства на портала на Проекта). 5.2014(19)
28 Осъществена е и се реализира процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка (2-ра) с предмет "Създаване на стандартизирани е-ресурси за 120 дисциплини (по проекти за учебно е-съдържание в 16 ПН на 5 области на ВО)". от 4.2014(18) до 6.2014(20)
29 Поддържа се пакет от периодични (6-месечни) работни планове за всеки екип и участник в Проекта. 5.2014(19)
30 Обобщена е информацията за изпълнението на индикаторите по отношение на участниците в целевите групи, обхванати от проекта. от 5.2014(19) до 10.2014(24)
31 Отправено и одобрено е искане за промяна на единични цени и бройки по отделни позиции при закупуване на оборудване по проекта. от 7.2014(21) до 9.2014(23)
32 Осъществява се доставка на компютърна техника (в рамките на открита процедура за сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители на обществени поръчки с предмет: "Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника"). от 7.2014(21) до 10.2014(24)
33 Изготвят се протоколи за доставена, заведена и инсталирана техника. от 7.2014(21) до 10.2014(24)
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.