Д8. Популяризиране и мултиплициране на проектни резултати и създаване на устойчиви схеми за тяхното разпространение

Изпълнение Период
0 Публикации в медии за стартиране на проекта. 11.2012(1)
1 Проведена е пресконференция, на която е представен проектът, неговите цели и очаквани резултати. 11.2012(1)
2 Популяризиране на основните идеи, цели и резултати на Проекта чрез публикации: 5 (пет) на 6-та Нац. Конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", 30 – 31 май 2013 г., Пловдив, 1 на CompSysTech'13, 28-29 юни 2013, 1 в Списание "Фундаментални науки и приложение", т. 19, книга 2, 271-276, 2013 г., ISSN: 1310-8271, 1 в Международно научно on-line списание "Наука и технологии", т. 3, 2013 г., гр. Стара Загора, 67-71, ISSN: 1314-4111, 1 в Годишно научно-методическо списание "Образование и технологии", 4/2013, 29-35, 2013 г., ISSN: 1314-1791, 2 на Научна сесия на Съюза на учените в България – Пловдив, 30-31 октомври 2013, Пловдив; 2 на 7-ма Нац. конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", 29 - 30 май 2014 г., Пловдив, Асоциация "Развитие на информационното общество"; 7 на 5-та Нац. конференция по въвеждане на е-обучение във висшето образование, 16 - 17 май 2014 г., Русе; 1 на CompSysTech'14, 27 юни 2014; 1 на "Двадесет и четвърта международна научна конференция,посветена на 70 години от основаването на Съюза на учените в България" Стара Загора, 5-6 юни 2014 г. от 1.2013(3) до 5.2013(7), 10.2013(12), 3.2014(17), 5.2014(19), 6.2014(20)
3 Проведени са пет специализирани (за оценители) семинара (по въпроси на е-обучението) – в Пловдив, София, Варна, Русе и Велико Търново, с представители на висшите училища във връзка с въвеждането на критериалната система на НАОА за (само)оценка и акредитация на дистанционни програми (съвм. С НАОА). 3.2013(5), 4.2013(6), 6.2013(8)
4 Проектирани са знаците и символите на Проекта и съответно етикети и постери с информация за визуализация. 3.2013(5), 4.2013(6)
5 Актуализирани са бланки за съобщения, етикети, постери и др. с информация за визуализация. 5.2013(7), 6.2013(8)
6 Подготвена е поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП за издаване на материали, свързани с осигуряване на публичност (съгл. Чл. 14, ал. 5) и съответно проучване на пазара (чрез обява за набиране на оферти). 10.2013(12)
7 Осъществява се комуникация в оперативен порядък между участниците в дейността и с Екипа по управление. Постоянно
8 Осъществяват се 8 бр. публични представяния в електронни медии. 5.2013(7), 6.2014(20)
9 Изнасят се доклади за добри практики, установени в рамките на Проекта на национални и международни форуми. 6.2013(8), 5.2014(19), 6.2014(20)
10 Екипът взе участие в организацията на Пета национална конференция по е-обучение, 16-17 май 2014 г. 9.2013(11)
11 Разработен е проектния Интернет-портал. 7.2013(9)
12 Публична защита на дисертация, свързана с тематиката на проекта за придобиване на образователната и научна степен 'доктор'. 9.2013(11)
13 Направена е поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП за издаване на материали, свързани с осигуряване на публичност (съгл. Чл. 14, ал. 5) след извършено проучване на пазара (чрез обява за набиране на оферти). 11.2013(13)
14 Проведени работни семинари във връзка с организацията и изпълнението на дейностите по Проекта:
– "Организация на проектни дейности за популяризиране и мултиплициране на проектни резултати и създаване на устойчиви схеми за тяхното разпространение. Финансова отчетност", 10.02.2014;
- "Организация на проектни дейности за популяризиране и мултиплициране на проектни резултати и създаване на устойчиви схеми за тяхното разпространение във връзка с написването на 2 монографии по е-Българистика", 25.10.2014.
2.2014(16), 10.2014(24)
15 Осъществяват се научнопопулярни публикации в печатни медии за проектни резултати. 2.2014(16), 7.2014(21)
16 Издадени са и разпространени рекламни материали за Проекта (информационни табели, брошури, банери и плакати). 1.2014(15), 2.2014(16), 6.2014(20), 10.2014(24)
17 Направена е поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП за издаване на материали, свързани с осигуряване на публичност (съгл. Чл. 14, ал. 5) за издаване на тематична поредица 'Електронният университет' и сборник с материали от конференция, след извършено проучване на пазара (чрез обява за набиране на оферти). 5.2014(19)
18 Популяризиран е проекта и проектни резултати на 5-та научна конференция по е-обучение, 16-17.05.2014. 5.2014(19)
19 Организирана е Пета национална конференция по е-обучение, 16-17 май 2014 г., Русе, където е направено общо представяне на Проекта. 5.2014(19), 6.2014(20)
20 Получени са 2 награди за най-добра статия на Пета национална конференция по е-обучение, 16-17 май 2014 г., Русе. 5.2014(19)
21 Въведено е в действие виртуално пространство за представяне и споделяне на резултати между участниците в екипа (чрез средства на портала на Проекта). Постоянно
22 Осъществено е участие в 2 (2 по план) Национални изложения и експозиции с представяне на проектни резултати и добри практики на е-обучение – в рамките на:
- 7-Ма Нац. Конференция "Образованието И Изследванията В Информационното Общество", 29 - 30 Май 2014 Г., Пловдив;
- Национална научна конференция по физика, 10–12 октомври 2014 г., Пловдив.
5.2014(19), 10.2014(24)
23 Актуализиран е проектния интернет-портал. Постоянно
24 Популяризиране на проекта и проектни резултати на 5-та научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 18.05.2013. 05.2013(7)
25 Отпечатани са диплянки, постери и папки за проекта. 3.2014(17), 4.2014(18)
26 Проведени специализирани семинара (по въпроси на е-обучението) за преподаватели, административен и технически персонал. 6.2014(20)
27 Разработват се материали за издаване на 8 монографии в тематична поредица "Електронният университет". 7.2014(21), 9.2014(23)
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.