Д7. Осигуряване на принципите за достъпност на е-обучението (за лица със специфични образователни потребности или в неравностойно положение) и на качеството на провежданото е-обучение.

Изпълнение Период
1 На базата на резултат от Д1. (критериална система за оценка на качеството на дистанционното обучение) са проектирани и реализирани 2 (два) софтуерни модула за (само)оценка и акредитация във висшето образование (спец. за дистанционни програми) и за съпровождане на акредитационни процедури (за НАОА) и др. от 12.2012(2) до 4.2013(6)
2 Проучени са основните принципи и средства за осигуряване на достъпност в информационни системи и е подготвена съответна инструкция за проектанти и разработчици. от 12.2012(2) до 3.2013(5)
3 Проектирани са 3 (три) модула за осъществяване на адаптивно е-обучение, автоматизирано създаване на електронни учебни ресурси и за осигуряване на достъпност на е-ресурси (под формата на научни изследвания) и се премина към реализация на бързи прототипи. от 12.2012(2) до 3.2013(5)
4 Проведени са експерименти с първите два модула от т. 3. И се подготвя трети експеримент (под формата на осигуряване на достъпност на университетския сайт) и др. 4.2013(6)
5 Открит университетски портал с интерфейс, съответстващ на принципите на достъпност на IEEE. 9.2013(11)
6 Комуникация в оперативен порядък между участниците в дейността и с Екипа по управление. Постоянно
7 С цел усъвършенстване на системата за електронно обучение на Пловдивския университет е извършено проучване сред потребителите (автори на курсове и преподаватели) и са обобщени техните отзиви – критични бележки и препоръки за подобрения. 11.2013(13)
8 Разработена и приета е система от анкетни карти за оценка на качеството на провежданото е-обучение от страна на студенти на провежданото е-обучение, заедно с пакет документи за "Организатори на пилотни е-курсове". 11.2013(13), 2.2014(16)
9 Подготвено е електронно провеждане и анализиране на анкети за оценка на качеството със студенти, участващи в различни форми на пилотно е-обучение. 1.2014(15)
10 Провеждане на консултации в оперативен порядък с назначените по проекта експерти, с цел повишаване на качеството на разработваните е-ресурси, е-курсове, провежданото обучение и поддържаната документация. от 2.2014(16) до 4.2014(18)
11 Сформиран е екип от "Експерт по управление на качеството". от 1.2014(15) до 5.2014(19), 7.2014(21)
12 Разработената система от анкетни карти за оценка на качеството на провежданото е-обучение е актуализирана и допълнена с анкети, както от страна на студенти, така и от страна на експерти. от 5.2014(19) до 9.2014(23)
13 Проведени и анализирани анкети със студенти, участващи в различни форми на пилотно е-обучение. от 1.2014(15) до 10.2014(24)
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.