Д6. Развитие на специализирани университетски звена за провеждане и логистика на е-обучението в ПУ (вкл. тяхното кадрово, материално и технологично осигуряване).

Изпълнение Период
1 Със средства на Университета, УИЦ и РЦДО са модернизирани изцяло и (след известен период на реорганизация) започнаха да функционират нормално. от 12.2012(2) до 6.2013(8)
2 В УИЦ се осъществиха някои от планираните дейности – предварително инсталиране на експериментален сървър (преди доставката на техника по проекта), обучение, въвеждане на система за планиране и отчитане на ежедневните дейности и др. 3.2013(5), 4.2013(6)
3 В РЦДО се работи по създаване на организация за осъществяване на методическа поддръжка на дейностите по проекта и др. от 3.2013(5) до 6.2013(8)
4 Подготвено е техническо задание за обществена поръчка за доставка на техника (в рамките на ОП на ПУ). 8.2013(10), 9.2013(11)
5 Сключени са трудови договори с 3-ма "Администратор на интегрираната с-ма за управление на учебен е-процес ПеУ". 9.2013(11)
6 На заседание на работен екип по Д6 (24.09.2013) са обсъдени и приети, разработените:
  • Доклад за състоянието на инфраструктурата за провеждане на е-обучение в ПУ и препоръки за нейното подобрение (вер. 1) и
  • Идеен проект за подобряване на инфраструктурата за провеждане на е-обучение в ПУ (вер. 1).
9.2013(11)
7 Комуникация в оперативен порядък между участниците в дейността и с Екипа по управление. Постоянно
8 На заседание на работен екип по Д6 (21.10.2013) са идейно представена и обсъдена системата ПеУ от софтуерния екип обсъдени идеи по системата провеждане на е-обучение в ПУ. 10.2013(12)
9 Развива се логистична, информационна и технологична инфраструктура за провеждане на е-обучение, предназначено за различни форми (редовно, задочно и дистанционно). Всички месеци
10 Осъществява се доставка на компютърна техника (в рамките на открита процедура за сключване на рамкови споразумения с потенциални изпълнители на обществени поръчки с предмет: "Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника"). от 7.2014(21) до 10.2014(24)
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.