Д5. Организиране и провеждане на бакалавърски и магистърски дистанционни програми, съобразени с изискванията на образователния пазар.

Изпълнение Период
1 Разработен учебен план на магистърска дистанционни програма "Телекомуникационни и комуникационни системи". 9.2013(11)
2 Комуникация в оперативен порядък между участниците в дейността и с Екипа по управление. Всички месеци
3 На заседание на работен екип по Д5, Д2 и Д3 (04.12.2013) е обсъдена функционалността на създадената среда за е-обучение, базирана на Moodle (pdu.uni-plovdiv.bg). Направен е критичен анализ от гледна точка на автор, преподавател и студент. 12.2013(14)
4 Разработени са ECTS макети на учебен план и учебна програма, за специалности в дистанционна форма на обучение, съобразени с разработените по проекта стандарти (вж Д2 и Д3). 5.2014(19)
5 Разработени са учебните планове на 2 бакалавърски дистанционни програми и са подготвени 40 дициплини за провеждане на ДО съгласно Наредбата за ДО (2004 г.). Всички месеци
6 Организира се пилотно провеждане на дисциплини по разработваните дистанционни програми. Всички месеци
7 Разработени и приети учебни планове на 3 магистърски дистанционни програми с подготвени и апробирани 30 дисциплини за провеждане на ДО:
  • "Инвестиционен мениджмент в телекомуникациите" в ПН 3.7 и ПН 5.3
  • "Електронно обучение" в ПН 4.6
  • "Телекомуникационни и информационни системи" в ПН 4.1
от 1.2014(15) до 5.2014(19)
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.