Д4. Реализация на програма за повишаване на квалификацията на студенти и университетски преподаватели с цел да бъдат подготвени за участие във форми на е-обучение и прилагане на интерактивни и иновационни методи за преподаване и учене.

Изпълнение Период
1 Уточнен е състава на екипа, който разработва и провежда програмата за повишаване на квалификацията на преподаватели и студенти в областта. 1.2013(3)
2 Подготвени са съответните длъжностни характеристики на членовете на екипа и са определени техните конкретни ангажименти по написване на поредицата от планирани монографии, учебни пособия и е-курсове в областта на електронните форми за обучение. 12.2012(2), 1.2013(3), 3.2013(5)
3 Създадена е програма (под формата на теми за цикъл от семинари, вкл. с привличане и на външни експерти) за обучение на университетски преподаватели. 1.2013(3)
4 Проведени са два пилотни обучителни семинара, съответно на теми "Мултимедийни елементи в е-курсове" и "Проектиране и разработване на е-курсове в дистанционни форми за обучение". 4.2013(6)
5 Проведени са работни срещи в делови порядък с преподаватели по ПН за допълнително уточняване на проектните изисквания към създаваните е-курсове. от 2.2013(4) до 4.2013(6)
6 По ПН и специалности (след проведените семинари), университетски преподаватели започнаха актуализация на учебни програми и планове по ПН във връзка с планираното пилотно е-обучение на студенти. от 2.2013(4) до 4.2013(6)
7 Подготвена е програма и съответен пакет от учебни материали за обучение на експерти на НАОА по акредитация на дистанционни програми в различни ПН (предстои провеждане на обучение в Пловдив и София с участието на университетски преподаватели от цялата страна) и др. 2.2013(4), 3.2013(5)
8 Актуализиран е сертификата, който се издава при провеждане на обучителни семинара, съгласно препоръките на Договарящия орган от 1-та проверка на място. 5.2013(7)
9 Актуализирани са присъствените списъци относно обучението на преподаватели (използвани са съответните образци), съгласно препоръките на Договарящия орган от 1-та проверка на място, 05.2013. 5.2013(7)
10 Проведен е обучителен семинар на тема: Критериите за оценяване на дистанционна форма на обучение в професионално направление на 12.06.2013 г. (сряда) в Заседателната зала – Ректорат на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Разполагане на е-учебни материали за преподавателите. 5.2013(7), 6.2013(8)
11 Проведени 4 обучителни специализирани семинара (за оценители) с преподаватели в Български университети извън Пловдив (София, Русе, Варна, Велико Търново). Разполагане на е-учебни материали за преподавателите. 5.2013(7), 6.2013(8)
12 Комуникация в оперативен порядък между участниците в дейността и с Екипа по управление. Постоянно
13 Разработени са университетски стандарти (от РЦДО) за описание на е-ресурс (в съответствие с LOM, SCORM, и критериалната система на НАОА). 8.2013(10)
14 Разработен е университетски стандарт (от РЦДО) за описание на е-курс/модули (в съответствие с LOM, SCORM, и критериалната система на НАОА). 8.2013(10)
15 Подготвени са пакети от учебни материали за цикъл от семинари (вкл. с привличане и на външни експерти) за обучение на университетски преподаватели. 2.2013(4), 3.2013(5)
16 Подготовка на учебни материали и разполагане на е-ресурси в Moodle. 10.2013(12)
17 Проведен е обучителен семинар на тема "Е-ОБУЧЕНИЕ в Moodle" в три части:
Част 1: Елементи на средата Мoodle. Потребители, групи и роли. Стандартни учебни дейности и ресурси. Условни дейности за персонализиране на учебния път. Допълнително активирани учебни дейности (08.11.2013).
Част 2: Създаване на електронен курс (формати, настройки, архивиране и експортиране). Добавяне на учебно съдържание към учебeн курс. Използване на хранилища – вътрешни и външни (08.11.2013).
Част 3: Създаване на e-тестове и тестови единици (8.11.2013).
11.2013(13)
18 Сформиран е екип от експерти-преподаватели за създаване на учебни ресурси в областта на еО и ДО. от 11.2013(13) до 8.2014(22), 10.2014(24)
19 Направена е поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП за издаване на материали, свързани с осигуряване на публичност (съгл. Чл. 14, ал. 5) за издаване на тематична поредица 'Електронният университет' и сборник с материали от конференция, след извършено проучване на пазара (чрез обява за набиране на оферти). 5.2014(19)
20 Създадени 1 е-курса за обучение на студенти и преподаватели в областта на ДО, разположени в специализирано цифрово хранилище, вкл. тематична поредица от книги с примерни заглавия: Е-обучението, Електронното тестване, Методика на е-обучението (създаване на е-ресурси, организация, провеждане), Свободен софтуер за е-обучение, Мобилно обучение и Пловдивски е-университет (систематизиращ и представящ ресурсите и средствата, създадени в рамките на Проекта). 5.2014(19), 7.2014(21)
21 Проведени 14 бр. (10 по план) избираеми дисциплини (в електронна форма) от областта на ДО с 431 бр. студенти (предимно от педагогическите специалности на ПУ), някои от които участват и в други обучения по проекта. от 1.2014(15) до 5.2014(19)
22 Създават се учебни програми (по план 5) на е-курсове за обучение на студенти и преподаватели в областта на ДО. 6.2014(20), 7.2014(21)
23 Проведено e-обучение с преподаватели на тема:
  • Свободен софтуер в образованието;
  • Мобилно обучение;
  • Пловдивски е-университет.
8.2014(22)
24 Обобщават се резултатите от проведените обучения със студенти и преподаватели. 2.2014(16), 5.2014(19), 8.2014(22)
25 Проведени и анализирани 1274 бр. анкети със студенти, участващи в различни форми на пилотно е-обучение с цел (само)оценяване на качеството на е-обучение в специалности към всяко едно от 5-те ПН. от 1.2014(15) до 10.2014(24)
26 Обобщена е информацията за изпълнението на индикаторите по отношение на участниците в целевите групи, обхванати от Д4. от 5.2014(19) до 10.2014(24)
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.