Д3. Организиране и провеждане на пилотно смесено (електронно и конвенционално) обучение с използване на е-форми за обучение в университетски специалности и дисциплини.

Изпълнение Период
1 Уточнени са екипите по професионални направления (ПН) и специалности, които ще участват в провеждането на пилотно смесено (електронно и конвенционално) обучение с използване на е-форми за обучение. 12.2012(2)
2 Подготвени са съответните длъжностни характеристики на членовете на експертните екипи. 1.2013(3)
3 Актуализирани са 56 учебни плана за 35 бакалавърски и 21 магистърски програми в 15 ПН на 4 области на ВО и съответните учебни програми, на базата на които се проектират и разработват планираните е-материали и е-курсове и др. от 2.2013(4) до 6.2013(8)
4 Разработен е (от РЦДО) университетски стандарт за описание на е-модули/ курсове (в съответствие с LOM, SCORM, и критериалната система на НАОА). 8.2013(10)
5 Комуникация в оперативен порядък между участниците в дейността и с Екипа по управление. Всички мес.
6 Разработени и приети са пакет документи за планиране и отчитане на изпълнителите, назначени по Д3. 11.2013(13)
7 Сформиран е екип от експерти по проектиране на учебно е-съдържание в 16 области на ВО в 5 ПН. от 11.2013(13) до 6.2014(20), 9.2014(23)
8 С цел усъвършенстване на системата за електронно обучение на Пловдивския университет е извършено проучване сред потребителите (автори на курсове и преподаватели) и са обобщени техните отзиви – критични бележки и препоръки за подобрения. 11.2013(13)
9 Проведени са 2 работни семинара (на 4.12.2013 и 17.12.2013) с експертите по проектиране на учебно е-съдържание в 16 области на ВО в 5 ПН за разясняване и обсъждане на изискванията за разработване на е-ресурси и е-модули, за организация и отчитане на работата и др). 12.2013(14)
10 Сформиран е екип от експерт-методисти по създаване на 55 учебни програми с електронни форми на обучение. от 11.2013(13) до 7.2014(21), 9.2014(23), 10.2014(24)
11 Сформиран е екип от експерти-преподаватели за създаване на 100 е-курса. от 11.2013(13) до 7.2014(21), 9.2014(23), 10.2014(24)
12 На заседание на работен екип по Д5, Д2 и Д3 (04.12.2013) е обсъдена функционалността на създадената среда за е-обучение, базирана на Moodle (pdu.uni-plovdiv.bg). Направен е критичен анализ от гледна точка на автор, преподавател и студент. 12.2013(14)
13 Изготвена е план-програма за поетапно създаване на планираните е-курсове. 1.2014(15)
14 Създават се е-курсове (до момента 83 бр.) за бакалавърски (до момента 61 бр.) и магистърски (до момента 28 бр.) програми, с използване на електронни форми и ресурси в средата за е-обучение Moodle (pdu.uni-plovdiv.bg). от 11.2013(13) до 10.2014(24)
15 Разработени са (по план 120; до момента 364 бр.) модули с използване на електронни форми и ресурси за (по план 70; до момента 159 бр.) дисциплини в (по план 35; до момента 77 бр.) бакалавърски програми и (по план >80; до момента 153 бр.) модула − за (по план 50; до момента 38 бр.) дисциплини в (по план 20; до момента 28 бр.) магистърски програми. от 11.2013(13) до 10.2014(24)
16 Създават се учебни програми (до момента 91 бр.) с електронни форми на обучение за бакалавърски (до момента 72 бр.) и магистърски (до момента 19 бр.) програми. от 11.2013(13) до 10.2014(24)
17 Проведено пилотно е-обучение на 1180 студенти (1085 бакалаври и 95 магистри) в 78 дисциплини на 56 специалности. от 1.2014(15) до 10.2014(24)
18 Проведено смесено обучение на 24 студенти (24 бакалаври) в 1 дисциплини на 1 специалност. 6.2014(20)
19 Провеждат се заседание на работните екипи от експертите по проектиране на учебно е-съдържание в 16 области на ВО в 5 ПН. от 1.2014(15) до 3.2014(17), 7.2014(21), 9.2014(23), 10.2014(24)
20 Обобщават се резултатите по разработване и пилотиране на учебно е-съдържание в 16 области на ВО в 5 ПН. 2.2014(16), 5.2014(19), 7.2014(21), 9.2014(23)
21 Сформиран е екип от организатори на 100 пилотни е-курса. от 11.2013(13) до 10.2014(24)
22 Проведени и анализирани анкети със студенти, участващи в различни форми на пилотно е-обучение. от 1.2014(15) до 10.2014(24)
23 Обобщена е информацията за изпълнението на индикаторите по отношение на участниците в целевите групи, обхванати от Д3. от 5.2014(19) до 7.2014(21), 9.2014(23), 10.2014(24)
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.