Д2. Създаване на множество стандартизирани учебни материали и е-ресурси, подходящи за различни области, професионални направления, специалности и форми на обучение, съгласно създадената нормативна база и информационна инфраструктура

Изпълнение Период
1 Проучени и анализирани са различни видове цифрови хранилища, подходящи за целите на обучението и други университетски сфери на дейност. 1.2013(3)
2 Проучени и анализирани са стандарти за учебни ресурси и цифрови хранилища. 1.2013(3), 2.2013(4)
3 Осъществена е пилотна инсталация на конкретно цифрово хранилище с цел провеждане на следващи експерименти. 4.2013(6)
4 Проучен е проблемът за автоматизирано създаване на метаописания на учебни ресурси (под формата на научно изследване). 2.2013(4), 3.2013(5)
5 Реализиран и експериментиран е прототип на система за автоматизирано създаване на калибрирани тестови банки от данни в произволна пред¬метна област ('от нулата'). от 1.2013(3) до 3.2013(5)
6 Работи се по документ (част от нормативните изисквания, свързани с провеждане на качествено дистанционно обучение) относно изискванията към съдържанието, структурата и типа на цифровите учебни дейности на създаваните е-курсове. от 3.2013(5) до 5.2013(7)
7 Създадени са авторски електронни ресурси (вкл. с адаптиране на конвенционални учебни материали) за отделни е-курсове. от 1.2013(3) до 4.2013(6)
8 В експерименталната система за осъществяване на е-обучение започна проектиране и пилотно въвеждане на е-материали и е-курсове. 4.2013(6)
9 Проведен е успешен експеримент по създаване на адаптивен курс за е-обучение и на калибрирана тестова банка от тестови единици, използвайки създадените специализирани модули и др. 3.2013(5), 4.2013(6)
10 Създадени са авторски електронни ресурси (вкл. с адаптиране на конвенционални учебни материали) за отделни е-курсове. 5.2013(7), 6.2013(8)
11 Разработен е университетски стандарт (от РЦДО) за описание на е-ресурс (в съответствие с LOM, SCORM, и критериалната система на НАОА). 8.2013(10)
12 Разработено е проектно задание за създаване на стандартизирани интерактивни е-ресурси. 10.2013(12)
13 Комуникация в оперативен порядък между участниците в дейността и с Екипа по управление. Постоянно
14 Създадени са средства за отдалечен оторизиран достъп до учебните е-ресурси за участници с различни роли в процеса на обучение. 5.2013(7), 6.2013(8)
15 Разработени и приети са пакет документи за планиране и отчитане на изпълнителите, назначени по Д2. 11.2013(13)
16 Проведени са 2 работни семинара (на 4.12.2013 и 17.12.2013) с експертите по проектиране на учебно е-съдържание в 16 области на ВО в 5 ПН за разясняване и обсъждане на изискванията за разработване на е-ресурси и е-модули, за организация и отчитане на работата и др). 12.2013(14)
17 Сформиран е екип от експерти по създаване на е-ресурси. от 11.2013(13) до 3.2014(17), от 5.2014(19) до 7.2014(21)
18 Създават се (вкл. адаптират) учебни е-ресурси (до момента 166 бр.), достатъчни за провеждане на смесено и дистанционно обучение в области на ВО (ОВО 6; ПН 18; спец. 98; дисц. 277). от 11.2013(13) до 10.2014(24)
19 Разработват се стандартизирани (по стандартите за преносимост SCORM/IMS) пакети от създадените учебни е-ресурси. от 11.2013(13) до 8.2014(22)
20 Разполагат се в 5-те цифрови хранилища създадените стандартизирани пакети от учебни е-ресурси. от 11.2013(13) до 8.2014(22)
21 На заседание на работен екип по Д5, Д2 и Д3 (04.12.2013) е обсъдена функционалността на създадената среда за е-обучение, базирана на Moodle (pdu.uni-plovdiv.bg). Направен е критичен анализ от гледна точка на автор, преподавател и студент. 12.2013 (14)
22 РИзготвена е план-програма за поетапно създаване на планираните е-ресурси. 1.2014(15)
23 Провеждат се заседания на работните екипи от експертите по проектиране на учебно е-съдържание в 16 области на ВО в 5 ПН. 1.2014(15), 3.2014(17)
24 Подготвят се методически ръководства за създаване на учебни ресурси за е-обучение (и издаване − в рамките на Д8.). 5.2014(19)
25 Осъществена е процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка (2-ра) с предмет "Създаване на стандартизирани е-ресурси за 120 дисциплини (по проекти за учебно е-съдържание в 16 ПН на 5 области на ВО)". 1.2014(15), 2.2014(16)
26 Работа по Етап 1. на обществена поръчка (2-ра) с предмет "Създаване на стандартизирани е-ресурси за 120 дисциплини (по проекти за учебно е-съдържание в 16 ПН на 5 области на ВО)":
  • Разработен е пакет за изготвяне на заявки за разработване на мултимедийните елементи;
  • Създаден е акаунт за достъп на фирмата изпълнител до средата за обучение;
  • Организиран и консултиран е процеса по планиране и проектиране на стандартизирани интерактивни е-ресурси от университетски преподаватели в различни ПН;
  • Организиран и координиран е процеса по създаване на стандартизирани интерактивни е-ресурси с участието на външен изпълнител.
от 3.2014(17) до 5.2014(19)
27 Създават се заявки за стандартизирани интерактивни е-ресурси в различни ПН. 6.2014(20), 7.2014(21)
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.