Д1. Създаване на нормативна база и информационна инфраструктура (наречена Пловдивски електронен университет – ПеУ) за про¬веждане на форми на дистанционно и електронно обучение.

Изпълнение Период
1 В съответствия с план-програмата по реализация на Д1. са съставени 2 (два) екипа за създаване на нормативната база (вкл. с привличане на външен експерт) и за проектиране на ПеУ, като са конкретизирани длъжностните характеристики на техните членове. 12.2012(2)
2 Проведен е анализ на съществуващи нормативни документи за подготовка, провеждане и оценяване на университетски системи за електронно и дистанционно обучение. 12.2012(2)
3 Разработена е критериална система за (само)оценяване и акредитация на дистанционни програми във висшето образование (обсъдена и приета от АС на НАОА и официално публикувана). от 1.2013(3) до 4.2013(6)
4 Започна разработка на типова нормативна база за провеждане на е-обучение, състояща се от 6 документа, планирани по проекта и подходяща за висшето образование. от 2.2013(4) до 6.2013(8)
5 Проведен е анализ на съществуващи системи, подходящи за провеждане на е-обучение като интегрална част на университетското образование (в наши и чуждестранни университети). 12.2012(2), 1.2013(3)
6 Подготвен и подписан е Меморандум за сътрудничество със СУ в проектната област. 4.2013(6)
7 Анализирани са процесите в основната сфера на университетска дейност (обучение) и е разработено конкретно проектно задание за създаване на съответна информационна система. 1.2013(3), от 3.2013(5) до 5.2013(7)
8 Проектното задание за създаване на информационна система, автоматизираща процесите в основната сфера на университетска дейност (обучение) е обсъдено на университетски семинар на 25.4. и е в основата на подготвено Обявление за обществена поръчка. 4.2013(6)
9 Инсталирана е система за обучение Moodle, в която поетапно започват експерименти със създадени прототипи – резултати на Д7. (за адаптивно е-обучение, автоматизирано създаване на е-ресурси, и др.) и разполагане на е-ресурси и е-курсове – резултати на Д2, Д3, Д4 и Д5. от 3.2013(5) до 5.2013(7)
10 Осъществена е процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка (1-ва) с предмет "Създаване на софтуерна платформа Пловдивски е-университет (ПеУ) интегриращ информационни системи на ПУ със софтуерна система за управление на учебен процес, в който се използват цифрови учебни дейности и материали, разположени в стандартизирани (SCORM, IMS) хранилища и на 3 (три) специализирани софтуерни модули, интегрирани с ПеУ за провеждане на е-обучение, вкл. средства за:
 • моделиране на е-курсове (вкл. адаптивни и персонализирани);
 • оценка и контрол на качеството на е-обучението;
 • осигуряване на достъпен потребителски интерфейс по W3C препоръките към ПеУ за студенти със специални образователни потребности".
6.2013(8)
11 Сформиране на екип за изработване на нормативната база, заложена по Проекта. Сключени са трудови договори с 2-ма+ 2-ма "Експерти в областта на ДО". от 7.2013(9) до 10.2013(12)
12 Разработени, като част от типова нормативна база за провеждане на е-обучение (състояща се от 6 документа, планирани по проекта и подходяща за висшето образование) са Система за оценка на качеството на ДО, Изисквания към електронен курс и в съответствие е актуализирана Системата за уп¬равление на качеството на ПУ. 8.2013(10)
13 Подготвено е техническо задание за обществена поръчка за доставка на техника (в рамките на ОП на ПУ). 8.2013(10), 9.2013(11)
14 Сключени са трудови договори с 3-ма "Администратор на интегрираната с-ма за управление на учебен е-процес ПеУ". 9.2013(11)
15 Работи се по Етап 1. на обществена поръчка (1-ва) с предмет "Създаване на софтуерна платформа Пловдивски е-университет (ПеУ)..." Създадени са 5 цифрови хранилища на стандартизирани (SCORM, IMS) учебни компоненти за всяка от приоритетните за Проекта 5 области на ВО. 9.2013(11)
16 Комуникация в оперативен порядък между участниците в дейността и с Екипа по управление. Постоянно
17 Разработена, като част от типова нормативна база за провеждане на е-обучение, "Стратегия за развитие на ЕО" (вер. 2). 11.2013(13)
18 Финализиране на Етап 1 по обществена поръчка (1-ва) с предмет "Създаване на софтуерна платформа Пловдивски е-университет (ПеУ) интегриращ информационни системи на ПУ със софтуерна система за управление на учебен процес, в който се използват цифрови учебни дейности и материали, разположени в стандартизирани (SCORM, IMS) хранилища и на 3 (три) специализирани софтуерни модули, интегрирани с ПеУ за провеждане на е-обучение, вкл. средства за:
 • моделиране на е-курсове (вкл. адаптивни и персонализирани);
 • оценка и контрол на качеството на е-обучението;
 • осигуряване на достъпен потребителски интерфейс по W3C препоръките към ПеУ за студенти със специални образователни потребности".
11.2013(13)
19 Работи се по Етап 2. на обществена поръчка (1-ва) с предмет "Създаване на софтуерна платформа Пловдивски е-университет (ПеУ)...". 11.2013(13), 12.2013(14), 2.2014(16), 3.2014(17)
20 Модифицирана е система за е-обучение DIPSEIL, подходяща за провеждане на проектно-базирано обучение, в която поетапно започва разполагане на е-ресурси и е-курсове (резултати на Д2, Д3 и Д5) в някои ПН. 1.2014(15)
21 Разработени са, като част от типовата нормативна база на ПУ за провеждане на е-обучение елементи на "Методическо ръководство за подготовка на учебни ресурси за е-обучение":
 • ECTS макет на учебен план;
 • ECTS макет на учебна програма;
 • Технологична карта за учебен курс;
 • Стандарт за описание на електронен учебен курс;
 • Стандарт за описание на електронен учебен ресурс.
5.2014(19)
22 Създава се виртуална библиотека с цифровизирани учебни ресурси, подходящи за организиране и провеждане на е-обучение в смесена и дистанционна форма. Постоянно
22 Финализиране на Етап 2 по обществена поръчка (1-ва) с предмет "Създаване на софтуерна платформа Пловдивски е-университет (ПеУ) интегриращ информационни системи на ПУ със софтуерна система за управление на учебен процес, в който се използват цифрови учебни дейности и материали, разположени в стандартизирани (SCORM, IMS) хранилища и на 3 (три) специализирани софтуерни модули, интегрирани с ПеУ за провеждане на е-обучение, вкл. средства за:
 • моделиране на е-курсове (вкл. адаптивни и персонализирани);
 • оценка и контрол на качеството на е-обучението;
 • осигуряване на достъпен потребителски интерфейс по W3C препоръките към ПеУ за студенти със специални образователни потребности".
10.2013(14)
22 Осъществява се доставка на компютърна техника (в рамките на открита процедура за сключванe на рамкови споразумения с потенциални изпълнители на обществени поръчки с предмет: "Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника"). от 7.2014(21) до 10.2014(24)
Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.