Дейности

За постигане на поставената основна цел на проекта - превръщане на Пловдивския университет в национален еталон за организация и провеждане на качествено е-обучение, са планирани 9 (девет) основни дейности (Д1. – Д9.), включващи множество задачи.

Д1. Създаване на нормативна база и информационна инфраструктура (наречена Пловдивски електронен университет - ПеУ) за провеждане на форми на дистанционно и електронно обучение.

Д1.1. Създаване на Нормативна база (представена от следните 6 документа: Стратегия за провеждане на е-обучение в ПУ; Правилник за организация на ДО, Правилник на ЦДО, Методическо ръководство за подготовка на учебни ресурси за е-обучение; Система за проверка на знанията на дистанционния студент; Ръководство за дистанционните студенти);
Д1.2. Проектиране и създаване на информационна инфраструктура 'електронен университет', интегриращa информационни системи на ПУ със софтуерна система за управление на учебния процес (вкл. е-обучение) и специализирани софтуерни модули − продукти на университетски изследвания в областта на е-обучението;
Д1.3. Създаване на виртуални библиотеки и 5 цифрови хранилища на стандартизирани (SCORM, IMS) учебни компоненти за всяка от приоритетните за Проекта 5 области на ВО (вкл. протоколи за комуникация с ПеУ).

Д2. Създаване на множество стандартизирани (SCORM, IMS) учебни материали и е-ресурси, подходящи за различни области, професионални направления, специалности и форми на обучение, съгласно създадената нормативна база и информационна инфраструктура.

Д2.1. Подготовка на проектно задание/спецификации за разработване на интерактивни учебни ресурси по ПН на ВО;
Д2.2. Създаване (вкл. адаптиране) на авторски учебни електронни ресурси (в SCORM, ITS, Dublin Core и др. формати), необходими за осигуряване и провеждане на е-обучението в смесени и дистанционни форми, планирани в Д3., Д4. и Д5 (т.е. в 16 професионални направления на 5 области на ВО).
Д2.3. Проектиране и създаване на средства за отдалечен оторизиран достъп до учебните е-ресурси за участници с различни роли в процеса на обучение (автори, преподаватели, студенти и др.).
Д2.4. Разполагане на е-ресурси (резултат на Д2.1.) в съответни стандартизирани цифрови хранилища в 5 области на ВО.

Д3. Организиране и провеждане на пилотно смесено (електронно и конвенционално) обучение с използване на е-форми за обучение в университетски специалности и дисциплини.

Д3.1. Актуализиране на учебни планове на (съществуващи) бакалавърски, магистърски и докторански програми (в редовна и задочна форма на обучение) в посока на използване на електронни форми на обучение;
Д3.2. Актуализиране на учебните програми на отделни дисциплини (в редовна и задочна форма на обучение) с елементи на е-обучение;
Д3.3. Организиране на смесено обучение според актуализираните учебни планове на бакалавърски и магистърски програми;
Д3.4. Провеждане на дистанционно обучение за отделни дисциплини или модули в съответните бакалавърски и магистърски програми.

Д4. Реализация на програма за повишаване на квалификацията на студенти и университетски преподаватели с цел да бъдат подготвени за участие във форми на е-обучение и прилагане на интерактивни и иновационни методи за преподаване и учене.

Д4.1. Разработване на програми за обучение, съответно за студенти и университетски преподаватели, включващи основни теми в областта на е-обучението и провеждани с използвани на електронни форми;
Д4.2. Подготовка и издаване на учебни материали и разполагане на е-ресурси за темите от разработените (Д4.1.) програми;
Д4.3. Провеждане на обучение за двете категории (студенти и преподаватели) както следва: а) провеждане на избираеми дисциплини в областта (вкл. пакети/модули от дисциплини) за студенти от ОКС 'бакалавър'; б) апробиране на дистанционна програма за повишаване на квалификацията на университетски преподаватели в областта.

Д5. Организиране и провеждане на бакалавърски и магистърски дистанционни програми, съобразени с изискванията на образователния пазар.

Д5.1. Подготовка на учебна документация за бакалавърски, магистърски и докторантски дистанционни програми в ПУ;
Д5.2. Организиране и пилотно апробиране на дисциплини от подготвените дистанционни програми със студенти от ПУ;
Д5.3. Подготвяне на документи за акредитиране на дистанционни програми пред НАОА.

Д6. Развитие на специализирани университетски звена за провеждане и логистика на е-обучението в ПУ (вкл. тяхното кадрово, материално и технологично осигуряване).

Д6.1. Модернизиране на специализираните университетски звена (РЦДО и УИЦ) и ориентиране на дейността им към поддържане на информационната инфраструктура за провеждане на електронно и дистанционно обучение;
Д6.2. Доставка на сканираща техника за дигитализиране на книги и учебници и на компютърна техника за осигуряване работата на университетската компютърна мрежа в посока провеждане и поддръжка на е-обучение в режим 24/7.

Д7. Осигуряване на принципите за достъпност на е-обучението на IEEE (за лица със специфични образователни потребности или в неравностойно положение) и на качеството на провежданото е-обучение.

Д8. Популяризиране и мултиплициране на проектни резултати и създаване на устойчиви схеми за тяхното разпространение.

Д8.1. Популяризиране и мултиплициране на проектни резултати;
Д8.2. Маркетинг на електронни форми на обучение, предлагани от ПУ сред потенциални потребители;
Д8.3. Установяване на устойчиви схеми за дългосрочно прилагане и разпространение на електронни форми на обучение от ПУ.

Д9. Управление на Проекта.

На хоризонтален принцип, т.е. отнасящи се за няколко основни дейности (Д2., Д3., Д5.) ще бъдат организирани и проведени електронни форми на обучение (вкл. ДО) в 16 професионални направления от 5 области на висшето образование: Педагогически науки (1.1., 1.2., 1.3.), Хуманитарни науки (2.1., 2.2., 2.3.), Социални, стопански и правни науки (3.1., 3.3., 3.7., 3.8), Природни науки, математика и информатика (4.1., 4.2., 4.3., 4.5., 4.6) и Технически науки (5.3.).

Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.